Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
 • Kodeks postępowania

Wpływ oznacza odpowiedzialność

Polityka CSR ProDaty oraz wewnętrzny Kodeks postępowania jest oparty na wartościach, w które wierzą i które promują wszyscy jej pracownicy i właściciele. ProData Consult pracuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz. Firma stoi na straży wartości takich jak szacunek i otwartość w stosunku do innych, integracja społeczna, tolerancja i przejrzystość.

ProData Consult jako trzon swoje polityki CSR wybrała Powszechną deklarację praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Deklaracja praw człowieka została przyjęta przez ONZ w 1948 roku. Obejmuje ona prawa człowieka w aspekcie cywilnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. To najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka, który stanowi podstawę do budowania świata opartego na wolności, sprawiedliwości, pokoju i odpowiedzialności.

ProData Consult wspiera prawa człowieka i aktywnie uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy na ich temat. Zapoznaj się z 30 artykułami Deklaracji

ProData Consult wspiera organizacje, które rozpowszechniają wiedzę na temat praw człowieka i nawołują do ich przestrzegania:

 • UN Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
Wspieramy
UN Global Compact

UN Global Compact

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozpoczęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku ma na celu angażowanie prywatnych przedsiębiorstw w rozwiązywanie największych problemów społecznych i ekologicznych wynikających z postępów globalizacji. UN Global Compact umożliwia firmom na całym świecie aktywne uczestnictwo w rozwiązywania tych problemów.

ProData Consult jest oficjalnym członkiem UN Global Compact. Informujemy wszystkich naszych interesariuszy o tym, że wspieramy, przestrzegamy oraz zachęcamy do przyjęcia i stosowania 10 Zasad Global Compact odnoszących się do czterech obszarów działań, którymi są: przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie standardów pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji.

ProData Consult Communication on Progress

Zapoznaj się z 10 Zasadami Global Compact

Przestrzeganie praw człowieka:

1.  Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; oraz

2.  eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

Przestrzeganie standardów pracy

3.  Firmy powinny: popierać wolność do zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji;

4.  wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej; oraz

5.  przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci; oraz

6.  przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona środowiska:

7.  Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego;

8.  podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową: oraz

9.  wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

Przeciwdziałanie korupcji:

10.  Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Wspieramy
UN Global Compact
UNICEF
Business Partner 2014

UNICEF

UNICEF to największa ogranizacaj humanitarna na świecie. Wspomaga długoterminowy rozwój i dostarcza pomoc w sytuacjach kryzysowych w 156 krajach.

UNICEF powstał w 1946 roku na mocy uchwały Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu niesienia pomocy chorym i głodującym dzieciom po zakończeniu II wojny światowej. W roku 1953 UNICEF został włączony na stałe do ONZ i poszerzył obszar działalności o opiekę lekarską i zapewnianie elementarnego wykształcenia wszystkim dzieciom w krajach rozwijających się. UNICEF to najbardziej wpływowa ogranizacja pomocy dzieciom na świecie.

Dowiedz się więcej na temat UNICEF: www.unicef.org

UNICEF
Business Partner 2014
Amnesty
International

Amnesty International

Amnesty International to organizacja, której wizją i celem jest świat, w którym Deklaracja praw człowieka oraz międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka są przestrzegane wszędzie. To globalna demokratyczna organizacja o ponad 80 oddziałach narodowych, prowadząca działalność w 150 krajach.

Dowiedz się więcej na temat Amnesty International: www.amnesty.org

Amnesty
International
Transparency
International

Transparency International

Transparency International to globalna, niezależna organizacja pozarządowa, której ogólnym założeniem jest zwalczanie korupcji i promowanie zasad przejrzystości. Wizją organizacji jest stworzenie świata, w którym rządy, przedsiębiorstwa, biznes, społeczeństwa i obywatele będą wolni od korupcji i przekupstwa.

Transparency International stara się zaangażować w swoją misję przedstawicieli publicznego i prywatnego sektora oraz lokalne społeczności w celu dotarcia z postulatami większej przejrzystości do jak największego grona odbiorców.

Transparency International została założona w 1993 roku przez byłego pracownika Banku Światowego Petera Eigena. Jej kwatera główna mieści się w Berlinie ale organizacja posiada obecnie 100 oddziałów w innych krajach.

Transparency International współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi promując reform, podnosząc świadomość publiczną, wspierając działania przeciwko korupcji oraz zachęcając do stosowania zasad przejrzystości w międzynarodowych transakcjach. Poprzez swoje oddziały narodowe Transparency International zachęca lokalne władze do wprowadzania skutecznych ustaw antykorupcyjnych.

Dowiedz się więcej na temat Transparency International: www.transparency.org

Transparency
International
Kodeks
postępowania

Kodeks postępowania ProData Consult

ProData Consult ceni wartości takie jak: szacunek dla innych, otwartość umysłu, różnorodność, tolerancja, przejrzystość, najwyższe standardy postępowania w biznesie oraz chęć Zasady te odzwierciedla nasz Kodeks postępowania.

Poniżej 23 zasady Kodeksu postępowania ProData Consult

 1. Be interested in our clients.
 2. Always do whatever you can to help our clients.
 3. Do not ever compromise on quality.
 4. If in doubt about 1-3 above - do not deliver at all.
 5. Deliver service as fast as possible every single time.
 6. Always be on the lookout for possible ways to improve the speed of our services.
 7. Always be on the lookout for possible ways to improve the quality of our services.
 8. Stay in close contact and continuous communication with clients.
 9. Maintain a good relationship with our competitors.
 10. Never say anything bad about our competitors.
 11. Treat all consultants as true team members and with deep respect.
 12. Stay in close contact and continuous communication with consultants.
 13. Always be open, transparent, and honest in your relationships with clients and consultants.
 14. Never discriminate on the basis of race, gender, political or religious beliefs, or sexual orientation. Focus on what people do, not what they are.
 15. View differences as strengths and focus on having the most diversified team possible.
 16. Notice your colleagues' positive qualities and acknowledge them.
 17. Trust that your colleagues are competent and can get the job done.
 18. If you find that a colleague is in trouble - help, do not blame.
 19. Care for the environment and encourage others to do the same.
 20. As a company, we support the Universal Declaration of Human Rights as formulated by the UN. Do not provide services to any public or private, institution or company which abuses human rights, to producers of offensive weapons, or to producers of psychiatric, mind-altering drugs.
 21. We do not tolerate corruption in any form, including extortion and bribery. Never offer or accept anything that can be interpreted as such.
 22. Stay focused on the goals and purposes of ProData Consult.
 23. Have fun at work EVERY day (while producing worthwhile results).

Ukryj tekst

Kodeks
postępowania
FN

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

10 grudnia 1948 roku mocą uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjęta i opublikowana została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium".

Obecnie do OZN należą 193 państwa. Poniżej możesz zapoznać się z oryginalnym tekstem Deklaracji: www.un.org/en/documents/udhr/ lub przeczytać 30 Artykułów Deklaracji poniżej.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Article 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11
Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.

Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 13
Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.
Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Artykuł 14
Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.

Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15
Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.

Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16
Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.

Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.
Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 17
Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.

Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Artykuł 20
Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia..

Artykuł 21
Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.

Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

Artykuł 22
Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

Artykuł 23

 • Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
 • Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
 • Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
 • Każdy czlowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 24
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.

Artykuł 25
Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

Artykuł 26
Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.

Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.

Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 27
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Artykuł 28
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.

Artykuł 29
Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.

W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa.

Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30
Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.

Ukryj tekst

FN

ProData Consult przechowuje dane w przeglądarce / urządzeniu za pomocą plików cookie w celu zbierania statystyk i optymalizacji naszych stron internetowych oraz opcjonalnie w reklamach kierowanych. Akceptując, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę tutaj: Polityka prywatności & pliki cookies

Strona wymaga użycia "Niezbędnych plików cookie". Nasze niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonowania strony i usługi internetowej.

Wybrane usługi stron trzecich mogą przechowywać pliki cookie w celu umieszczania kierowanych reklam, które